Salgs- & Leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Heatlets
Gældende fra 12.10.2016, erstatter tidligere versioner
VERDO Kulholmsvej 22 8920 Randers NØ Tel. +45 7010 0230 heatlets@verdo.dk www.heatlets.dk
Salgs- og leveringsbetingelser for Heatlets (Verdo Energy A/S)
(”Heatlets”), CVR nr. 10125421, Agerskellet 7, 8920 Randers
NV, virksomheden etablerings år 2003. Nærværende
betingelser finder anvendelse for alle køb og online-bestillinger
af varer og ydelser via Heatlets ’s webshop samt andre køb.
Kontaktinformationer
Mail: heatlets@verdo.dk
Tlf.: 70 10 02 30
Web: www.heatlets.dk
Forretningsadresse: Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ.
1. Prisangivelser
1.1. Alle priser er ekskl. moms og offentlige afgifter ved
erhvervskunder.
1.2. Alle priser er inkl. moms og offentlige afgifter ved
privatkunder.
1.3. Prisen er opgivet i danske kroner.
1.4. Heatlets forbeholder sig ret at ændre prisliste uden
forudgående varsel herom.
1.5. Verdo er bundet af skriftlige tilbud. Tilbuddet er gyldigt 30
kalenderdage fra tilbudsdatoen, medmindre andet er angivet i
tilbuddet.
2. Betalingsvilkår
2.1. Betaling for online-bestillinger sker via internettet over en
sikret linje.
2.2. Kunden kan betale med følgende betalingskort; Dankort,
MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron og JCB.
2.3. Der tages ikke gebyr ved betaling på www.heatlets.dk.
2.4. Beløbet hæves først på kundens konto, når varerne
sendes fra Heatlets. Der kan aldrig trækkes et større beløb
end det, kunden har godkendt ved købet.
3. Leveringsvilkår
Træpiller til indblæsning eller aftipning
3.1. Heatlets leverer de bestilte varer inden 8 arbejdsdage
efter ordre. Aftale om fast dag eller tidspunkt for leveringen er
ikke muligt.
3.2. Levering sker med Danske Fragtmænd Rygaard Transport,                                                                                                                                                   eller anden fagkyndig vognmand.
Heatlets leverer til Danmark.
3.3. I kommentarfeltet på bestillingssiden er det muligt at
beskrive, hvor varen ønskes leveret. Brug evt. skilt til
markering af denne placering. Er det ikke muligt at levere det
ønskede sted, vil chaufføren aflæsse den, hvor han finder det
mest hensigtsmæssigt. Kunden har derfor ikke et krav på at få
varen leveret det pågældende sted som angivet i
kommentarfeltet på bestillingssiden.
3.4. Ved bestilling af træpiller til indblæsning eller aftipning
tages der forbehold for at den leverede mængde træpiller kan
variere op til +/- 5 %.
3.5. I forbindelse med betaling skal kunden acceptere, at
Heatlets reserverer et beløb på 5 % udover den bestilte
mængde. Efter levering af træpillerne trækker Heatlets et
beløb fra, der svarer til den præcist leverede mængde.
Levering af den bestilte mængde forudsætter fri adgang til
passende modtagerfaciliteter.
3.6. Kunden modtager en faktura med angivelse af den
præcise mængde og beløb via e-mail.
Pallevarer
3.7. Heatlets leverer til Danmark.
3.8. Levering kan ske som standardlevering.
3.9. Ved standardlevering er leveringstiden indenfor 4
arbejdsdage efter modtaget bestilling. Det er ikke muligt at
aftale fast dag eller tidspunkt for leveringen.
3.11. Levering sker med Danske Fragtmænd eller anden
fagkyndig vognmand.
3.12. Ved standardlevering sker
levering/aflæsning med palleløfter, og levering kan af
denne grund kun ske, hvor underlag og pladsforhold tillader
det. Varerne leveres ved fortovskant.
3.13. Findes ingen til stede på leveringstidspunktet, kan
vognmanden aflæsse varerne uden kvittering.
3.14. Træpiller i sække og briketter er emballeret i plastic og
er umiddelbart vandafvisende. Emballagen kan ikke modstå
voldsom nedbør eller nedbør i en længere periode og pillerne
skal derfor opbevares indendørs hurtigst muligt efter
modtagelse. Hvis pillerne har stået udendørs i mere end 24
timer efter modtagelsen og der i denne periode har været
nedbør, som har medført at pillerne er blevet fugtige/våde,
kan kundens reklamation vedr. fugtskader bortfalde.
Tilbehør
3.16. Findes ingen til stede på leveringstidspunktet, kan
vognmanden aflæsse varerne uden kvittering.
3.17. Levering af tilbehør sker separat. Ved samtidig bestilling
af tilbehør og løse træpiller eller pallevarer vil varerne således
blive leveret ad flere omgange.
Generelt
3.18. Hvis det ikke er muligt for chaufføren at aflevere varen
på grund af f.eks. låste døre, afspærring, manglende
tilgængelighed eller lignende, og chaufføren derfor må tage
varen med igen for returnering eller senere levering, kan
kunden blive opkrævet ca. 600 kr. pr. tons eller palle, inkl.
moms. til dækning af omkostningerne.
3.19. Ved køb på www.heatlets.dk tages der ikke et
fragtgebyr, hvis levering skal ske i Danmark og kun de
brofaste øer er omfattet. Til øer uden fast broforbindelse
leveres varerne uden fragtgebyr til afskibningshavnen. Kunden
er herefter selv ansvarlig for den videre transport herunder
skibsfragt.
3.20. Hvis Kunden er erhvervsdrivende, anses varen for at
være leveret og i Kundens besiddelse når varen er overgivet til
fragtføren. Dette er gældende uanset om der skal ske levering
indenfor pladsens grænser.
4. Udlån af pillebox
4.1. Heatlets ejer under hele låneperioden pilleboxen og er
berettiget til efter ophør af låneperioden at afhente pilleboxen.
Salgs- og leveringsbetingelser for Heatlets
Gældende fra 12.10.2016, erstatter tidligere versioner
VERDO Kulholmsvej 22 8920 Randers NØ Tel. +45 7010 0230 heatlets@verdo.dk www.heatlets.dk
4.2. Låneperioden begynder når pilleboxen er leveret på
Kundens adresse og ophører når træpillerne i den leverede
pillebox er brugt.
4.3. Når træpillerne i den leverede pillebox er brugt, skal
Kunden straks kontakte Heatlets.
4.4. Kunden må kun benytte pilleboxen til træpiller fra
Heatlets.
4.5. Kunden er forpligtet til at drage omsorg for pilleboxen og
erstatte eventuelle beskadigelser af pilleboxen efter dansk ret.
5. Reklamation
5.1. Hvis kunden mod forventning skulle være utilfreds med
f.eks. levering, produkt, betaling eller andet, så vil Heatlets
gerne kontaktes på heatlets@verdo.dk med en nærmere
beskrivelse af reklamationens indhold.
5.2. Heatlets behandler kundens reklamation hurtigst muligt.
5.3.Der er mulighed for at kvittere for pallen med forbehold, hvis godset åbenlyst er beskadiget ved levering. Noter venligst på fragtbrevet at pallen er modtaget med forbehold og hvor mange sække der er beskadiget. Herefter vil sagsbehandlingen være meget nemmere, og man kommer ikke ud for, at kravet bliver afvist pga. manglende dokumentation.

6. Ejendomsforbehold
6.1. Heatlets forbeholder sig ejendomsretten til det leverede,
indtil hele købesummen, med tillæg af påløbne omkostninger,
er betalt.
7. Ansvar
7.1. I det omfang, at det er tilladt i henhold til gældende lov,
frasiger Heatlets sig ethvert ansvar for:
a) Leveringstid.
b) driftstab eller andet indirekte tab.
c) skader på Kundens ejendom ved levering som
skyldes Kundens anvisninger.
7.2. Heatlets’s erstatningsansvar er, begrænset for et beløb,
der svarer til prisen for de bestilte varer, medmindre dette
strider i mod gældende lov.
8. Mangler
8.1. Mangelsindsigelser skal gøres gældende inden 3 måneder
fra fakturadatoen.
8.2. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at
manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af
produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
8.3. Reklamation skal ske skriftligt og senest 10 arbejdsdage
efter, at manglen er eller burde være opdaget. Hvis Kunden
ikke reklamerer som anført, mister Kunden sine
misligholdelsesbeføjelser.
8.4. Kunden kan sende varen varerne eller afleverer dem til
Heatlets (Verdo Energy A/S), Kulholmsvej 22, 8930 Randers
NØ.
8.5. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage.
Kunden skal endvidere vedlægge en kopi af
ordrebekræftelsen. Bemærk! Heatlets modtager ikke pakker
sendt pr. efterkrav.
9. Videreoverdragelse
9.1. Verdo er til enhver tid berettiget til at overdrage samtlige
Verdos rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til
tredjemand ved meddelelse herom til Kunden
10. Gode råd og tilbud via e-mail
10.1. Hvis Kunden har givet sit udtrykkelige samtykke, vil
Heatlets løbende sende nyheder og tilbud om lignende
produkter til den e-mail-adresse, som blev opgivet i
forbindelse med ordren.
10.2. Framelding af denne service kan til enhver tid ske til
Heatlets via tlf. eller mail.
11. Persondata
11.1. Til brug for administration af leveringsforholdet
indsamler, behandler og opbevarer Heatlets relevante
oplysninger, herunder identifikationsoplysninger, om Kunden
og om Kundens forbrugsrelaterede forhold i overensstemmelse
med reglerne i Persondataloven.
12. Vilkårsændring
12.1. Disse vilkår kan uden varsel ændres af Heatlets med
virkning for fremtidige aftaler om levering af varer.
12.2. De til enhver tid gældende vilkår kan findes på
www.heatlets.dk.
SÆRLIGE VILKÅR PRIVATKUNDER
13. Fortrydelsesret
13.1. Kunden har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden
begrundelse inden for 14 dage.
13.2. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor
Kunden:
a) har modtaget varen eller en af Kundens angivne
tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk
besiddelse
b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om
en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre og
som leveres enkeltvis.
c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse,
når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der
består af flere partier eller dele
13.3. For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden meddele os
Heatlets (Verdo Energy A/S), Kulholmsvej 22, 8930 Randers
NØ eller kontakt@heatlets.dk Kundens beslutning om at
fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved
postbesørget brev, fax eller e-mail). Kunden kan benytte den
vedhæftede standardfortrydelsesformular (bilag 1), men det er
ikke obligatorisk.
13.4. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Kunden sender
Kundens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden
fortrydelsesfristen er udløbet jf. pkt. 13.2.
13.5. Hvis Kunden udøver Kundens fortrydelsesret i denne
aftale, refunderer Heatlets alle betalinger modtaget fra
Kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra
omkostninger som følge af Kundens eget valg af en anden
leveringsform end den billigste form for standardlevering, som
Heatlets tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle
omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Heatlets
har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at
fortryde denne aftale. Heatlets gennemfører en sådan
tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Kunden
benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre
Kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle
omstændigheder pålægges Kunden ingen former for gebyrer
som følge af tilbagebetalingen.
13.6. Kunden kan ikke fortryde købet ved blot at nægte
modtagelsen af varen, uden samtidig at give Heatlets tydelig
meddelelse om dette,
Salgs- og leveringsbetingelser for Heatlets
Gældende fra 12.10.2016, erstatter tidligere versioner
VERDO Kulholmsvej 22 8920 Randers NØ Tel. +45 7010 0230 heatlets@verdo.dk www.heatlets.dk
13.7. Heatlets kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil
Heatlets har modtaget varerne retur, eller Kunden har
fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt
efter hvad der er tidligst.
13.8. Kunden returnerer varerne eller afleverer dem til
Heatlets (Verdo Energy A/S), Kulholmsvej 22, 8930 Randers
NØ uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato,
hvor Kunden har informeret Heatlets om udøvelsen af aftalens
fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis Kunden returnerer
varerne inden udløbet af de 14 dage.
13.9. Kunden skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.
Bemærk at Heatlets ikke modtager vare sendt pr. efterkrav.
13.10. Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse
med tilbagelevering af varerne i alt ca. 600 kr. pr. tons eller
palle inkl. moms.
13.11. Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varernes
værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er
nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den
måde, de fungerer på. Med andre ord – kunden kan prøve
varen på samme måde, som hvis kunden prøvede den i en
fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover dette, betragtes
varen som brugt, hvilket betyder, at kunden ved fortrydelse af
købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig
af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele
købsbeløbet retur, må kunden altså gøre det samme, som
man kan i en fysisk butik. Kunden må afprøve varen, men ikke
tage den i egentlig brug.
13.12. Kunden bærer risikoen for varen fra tidspunktet for
varens levering.
13.13. Har Kunden sendt en vare ind til fortrydelse eller
reklamation, vil Kunden altid få tilsendt en mail, når Heatlets
har modtaget varen. I mailen får Kunden oplysninger om den
videre proces i forbindelse med behandlingen af Kundens
fortrydelse/reklamation.
14. Reklamation/mangler
14.1. Kunden har en 24 måneders reklamationsret. Dette
betyder, at kunden enten kan få varen repareret, ombyttet,
pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete
situation.
14.2. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at
manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af
produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
14.3. Kunden skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at
kunden har opdaget manglen ved varen. Hvis kunden
reklamere inden for to måneder efter, at manglen er opdaget,
vil reklamationen altid være rettidig.
14.4. Er reklamationen berettiget, refundere Heatlets kundens
(rimelige) fragtomkostninger. Kunden skal kunne fremvise en
kvittering for afsendelsen, således at Heatlets kan
tilbagebetale kundens fragtomkostninger.
14.5. Kunden kan sende varen varerne eller afleverer dem til
Heatlets (Verdo Energy A/S), Kulholmsvej 22, 8930 Randers
NØ.
14.6. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage.
Kunden skal endvidere vedlægge en kopi af
ordrebekræftelsen. Bemærk! Heatlets modtager ikke pakker
sendt pr. efterkrav.
14.7. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.
15. Klager
15.1. Klager over produktet inkl. disse standardvilkår kan
indbringes for:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen; www.forbruger.dk; email:
kfst@kfst.dk; tlf. 41 71 50 00 (hverdage 9-12). Adressen
er: Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby.
15.2. Kunden kan også klage til EU-Kommissionens online
klageportal, hvilket hovedsageligt er relevant, hvis Kunden er
forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her:
http://ec.europa.eu/odr.
Der skal gøres opmærksom på, at pkt. 13 om fortrydelsesret
kun finder anvendelse ved online-bestillinger og aftaler
indgået uden for Heatlets’ faste forretningssted.
Salgs- og leveringsbetingelser for Heatlets
Gældende fra 12.10.2016, erstatter tidligere versioner
VERDO Kulholmsvej 22 8920 Randers NØ Tel. +45 7010 0230 heatlets@verdo.dk www.heatlets.dk
Standardfortrydelsesformular (Bilag 1)
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til Heatlets (Verdo Energy A/S), Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ, eller e-mail: heatlets@verdo.dk
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min
købsaftale om følgende varer:
Modtaget den:
Forbrugerens navn:
Forbrugerens adresse:
Forbrugerens underskrift:
Dato:

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked